Leningradtsy, deti moi...


IMDb 6.0/10  (8)
RFF 10.0/10  (2)
SC 6.5/10 

Year: 1981
Country: Soviet Union
Actors and Actresses: Igor Podmarev, Timur Yusupov, Sergey Khaustov, Vladik Khasanov, Yuliya Cherevkova, Raykhon Ganieva, Liliya Melnikova
Movie added at: 11.04.2018
'Leningradtsy, deti moi...'

Archive
2023 (27)
March (9)
February (9)
January (9)
2022 (110)
December (10)
November (11)
October (10)
September (8)
August (9)
July (9)
June (10)
May (8)
April (9)
March (9)
February (8)
January (9)
2021 (116)
December (9)
November (9)
October (11)
September (10)
August (7)
July (9)
June (9)
May (9)
April (13)
March (10)
February (8)
January (12)
2020 (111)
December (10)
November (7)
October (9)
September (10)
August (10)
July (9)
June (9)
May (10)
April (9)
March (9)
February (10)
January (9)
2019 (100)
December (8)
November (8)
October (9)
September (7)
August (9)
July (11)
June (7)
May (9)
April (7)
March (9)
February (7)
January (9)
2018 (140)
2017 (84)
December (9)
November (10)
October (7)
September (10)
August (2)
July (1)
June (7)
May (8)
April (8)
March (8)
February (7)
January (7)
2016 (99)
December (9)
November (9)
October (8)
September (8)
August (9)
July (9)
June (8)
May (6)
April (8)
March (10)
February (6)
January (9)
2015 (96)
December (9)
November (6)
October (9)
September (10)
August (10)
July (9)
June (7)
May (6)
April (8)
March (7)
February (9)
January (6)
2014 (94)
December (10)
November (8)
October (10)
September (7)
August (9)
July (8)
June (6)
May (8)
April (5)
March (8)
February (8)
January (7)
2013 (563)
December (9)
November (9)
October (64)
September (213)
August (268)

Movies whereSubscribe to Newsletters
E-mail: